Pages

Monday, September 7, 2015

BẢNG TRA NHÀ VĂN SÁCH VĂN HỌC CỦA HUỲNH ÁI TÔNG

             TÁC GIẢ                                   TRANG      TẬP SÁCH

Á Nam Trần Tuấn Khải  (1895-1983)  …….…....  388
Tập I (*)
Aimee Phan (1977-20  ) ………………….….….  553
Tập III (**)
An Khê (1923-1994)  ………………………...…  551
Tập VII
Andrew Lâm (1964-20  ) ………………….……  437
Tập III
Andrew X. Pham (1967-20  ) …………….…….  453
Tập III
Angie Châu (1976-20  ) …………………...……  543
Tập III
Anh Đức (1935-2014)  …………………….…...  655
Tập V (***)
Anh Thơ (1921-2005)  ………............................  199
Tập I
Anh Thư (1979-20  ) …………………….….….  523
Tập VI
Bà Tùng Long (1915-2006)   .………..………..…  22
Tập II
Bác sĩ Trương Ngọc Hơn  ………....………..…..  337
Tập I
Bách Việt  (1908-2002)  ………..…...….………. 107
Tập I
Bàng Bá Lân (1912-1988)  ……………......……  463
Tập I
Bàng Sĩ Nguyên (1925-    )  ………………….…  481
Tập IV
Bảo Định Giang (1919-2005)  ……………….….  507
Tập V
Bảo Ninh (1952-20  ) ………………….....…….  571
Tập IV
Barbara Trần (1968-20  ) ……………….….…..  507
Tập III
Bế Thành Long (1938-20  ) ……………...…...….  89
Tập VII
Bích Ngân (1960-20  ) ………………..…...……  549
Tập V
Biến Ngũ Nhy (1886-1973) …………………….  283
BC&NVQNTSK
Bình Nguyên Lộc (1914-1985) …..…...……...…  310
Tập I
Bs Trần Ngọc Ninh (1923-   )  ………………….. 263
Tập VI
Bs Trần Văn Tícn (1932-   )  ……….………..…  509
Tập IV
Bs. Đặng Văn Ngữ (1910-1967) ……………….  203
Tập III
Bs. Đỗ Hồng Ngọc (1940-20  ) …………..…….  411
Tập I
Bùi Chát (1979-20  )  ……………………..…….  25
Tập VII
Bùi Chí Vinh (1954-20  ) ……………….....……  325
Tập V
Bùi Đức Tịnh (1923-2008)  …..……….…..……  274
Tập I
Bùi Giáng (1926-1998)  ………………….…..…..  53
Tập IV
Bùi Hiển (1919-2008)  ………..………………..  190
Tập I
Bùi Hiển (1919-2008) …………………...…...….  26
Tập I
Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872)  …………….…….  176
VHMN 1623-1954
Bùi Hữu Sủng (1907-2000)  …………..………....  69
Tập IV
Bùi Huy Phồn (1913-1990)  ………………....…  205   
Tập IV
Bùi Khải Nguyên (1927-1980)  …………..…........  55
Tập VII
Bùi Kỷ (1888-1960)   ……………………..……..  29
Tập I
Bùi Minh Quốc (1940-    )  ……………….…….  412
Tập V
Bùi Minh Quốc (1940-20  ) ………….…...……..  694
Tập I
Bùi Nam Tử  ………………………….………....  162
Tập I
Bùi Ngọc Tấn (1934-20  ) ………………...…….  599
Tập I
Bùi Quang Đoài (1928-    )  ………….………….  601
Tập III
Bùi Thanh Tuấn (1974-20  ) ………....………….  195
Tập VI
Bùi Tín (1927-20  ) ……………...………….…..  578
Tập I
Bùi Tuyết Mai (1971-20  ) ……………...…...….  321
Tập VII
Bùi Văn Nguyên (1918-2003)  ………....….…...  216
Tập V
Bùi Xuân Phái (1920-1988)  ………….…..……..  430
Tập III
Bút Trà (1900-1987)  …………………….……..  709
Tập VI
Bửu Cầm (1920-2010)  …………………………. 277
Tập I
Bửu Đình (1898-1931) ……………….....………  359
BC&NVQNTSK
Bửu Ý (1937-   )  …………………………….…  447
Tập VII
Ca Văn Thỉnh  (1902-1987)  ……….….……...… 240
Tập I
Ca Văn Thỉnh (1902-1987) ………………..……  539
BC&NVQNTSK
Ca Văn Thỉnh (1902-1987) ……………………..  531
VHMN 1623-1954
Cấn Vân Khánh (1979-20  ) ………...……….....  515
Tập VI
Cao Duy Sơn (1956-20  ) ………...…………….  207
Tập VII
Cao Huy Đỉnh (1927-1975)  ………….…….….   275
Tập V
Cao Huy Khanh (1948-   )  ……………………..  214
Tập VII
Cao Huy Thuần (   -   )  ………………………....  245
Tập VI
Cao Huy Thuần (19  -20  ) ………………...…….  29
Tập III
Cao Mỵ Nhân (1940-   )  ……………………….  623
Tập VII
Cao Thế Dung (1933-   )  …………………….…  147
Tập VII
Cao Thoại Châu (1939-   )   ……..………..…….  142
Tập VI
Cao Xuân Huy (1900-1988)  ………….….…….  158
Tập III
Cao Xuân Huy (1947-2010) …………...……….  201
Tập III
Cao Xuân Sơn (1961-20  ) ………....…………..  563
Tập V
Châu Hải Ký (1920-1993)  ………………...…….  71
Tập IV
Chế Lan Viên (1920-1989)  ………….……..…..  348
Tập IV
Chinh Ba (1934-   )  ……………………….….… 367
Tập VI
Chu Cẩm Phong (1941-1971)  ……….….……..  694
Tập V
Chu Lai (1946-20  ) ……………………...…….  237
Tập IV
Chu Ngọc (1912-1981) ………………….…….  241
Tập III
Chu Tất Tiến (1945-20  ) ……………....………..  93
Tập III
Chu Thiên (1913-1992)  ……………….…..…...  477
Tập I
Chu Tử (1917-1975)  ……………………...……  519
Tập VII
Chu Văn (1922-1994)  …………….……...…….  246
Tập V
Chu Vương Miện (1941-   )  ……………….……  368
Tập VII
Cung Giũ Nguyên (1909 -2008 )  ………..............  73
Tập IV
Cung Tích Biền (1937-   )  ………………….…..  597
Tập VII
Cung Tích Biền (1937-20  ) …………....……….  329
Tập I
Cung Tiến (1938-   )  …………………..….....…  100
Tập III
Cung Trầm Tưởng (1932-   )  …………….…...…  88
Tập III
Dạ Ngân (1952-20  ) ………………….....……..  625
Tập IV
Đàm Quang Thiện (1908-1984)  ……….…......… 127
Tập V
Đặng Chí Bình (1933-20  ) …………...…………  23
Tập III
Đặng Đình Hưng (1924-1990)  ………..……….  501
Tập III
Đặng Đình Hưng (1924-1995)  ……………....…  444
Tập I
Đặng Phùng Quân (1942-   )  ………….........….   653
Tập V
Đặng Tấn Tới (1943-   )  ………………………..  174
Tập VII
Đặng Thái Mai (1902-1984)  ………….…...…...  444
Tập I
Đặng Thanh (1916-1998) …………….…....…….  21
Tập I
Đặng Thiều Quang (1974-20  ) …………....……  213
Tập VI
Đặng Thúc Liêng (1867-1945) …………....……  105
BC&NVQNTSK
Đặng Tiến (1940-20  ) …………………....…….  417
Tập VII
Đặng Văn Nhâm (1933-   )  ……………………...  78
Tập IV
Đào Duy Anh (1904-1988)  ……………...…….  162
Tập III
Đào Hiếu (1946-20  ) ………….………...…….  649
Tập I
Đào Strom (1973-20  ) …………………...……  531
Tập III
Đào Trinh Nhất ………………………….……..  475
BC&NVQNTSK
Đào Vũ (1926-2006)  ………………..….……..  497
Tập IV
Đào Xuân Quý (1924-2007)  ……….……..…...  560
Tập V
Di Li (1978-20  ) …………………….…....……  403
Tập VI
Diễm Châu (1937-   )  …………………………..  378
Tập VII
Diễm Châu (1937-2006) ………………....…….  489
Tập II
Diên Hương (1888-1963)  ……………………… 506
Tập VII
Diên Nghị (1933-   )  ……….…………..………. 322
Tập III
Diệp Minh Tuyền (1941-1997)  …………..…….  698
Tập V
Diệp Văn Cương (1862-1929) ……….……..….  115
BC&NVQNTSK
Diệp Văn Kỳ (1895-1945) ……………..………  381
BC&NVQNTSK
Đinh Cường (1938-   )  …………………………. 386
Tập VI
Đinh Gia Khánh (1924-2003)  ……………..…...  269
Tập V
Đinh Gia Trinh (1915-1974)  ………………..….  433
Tập I
Định Giang ( ? - ?   )  …………………..….……  207
Tập V
Đinh Hùng (1920-1967)  …………..….….…….  579
Tập I
Đinh Quang Nhã (1935-    )  …………..……….  680
Tập V
Đỗ Bích Thủy (1974-20  ) …………...…………  183
Tập VI
Đỗ Chu (1944-20  ) ……………………....…….  211
Tập IV
Đỗ Đức Dục (1915-1993)  ………...…………...  412
Tập I
Đỗ Đức Thu  …………………………..…….….  523
Tập I
Đỗ Hoàng Diệu (1976-20  ) …………....……….  315
Tập VI
Đỗ Kh. (1956-20  ) …………………….....…….  341
Tập III
Đỗ Khánh Hoan (1934-   )  ………………..….… 196
Tập VII
Đỗ Lai Thúy (1948-20  ) ………………....……..  605
Tập VII
Đỗ Lê Anh Đào (1979-20  ) ……………....……  563
Tập III
Đỗ Long Vân ( ? -1997)  ………………...….…… 41
Tập V
Đỗ Nhuận (1922-1991)  ………………...……...  412
Tập IV
Đỗ Phương Khanh (1936-   ) ……………………   91
Tập V
Đỗ Quý Toàn (1939-   )  …………….………….. 432
Tập V
Đỗ Thanh Phong ( ? - ? ) ……………..…....……  201
BC&NVQNTSK
Đỗ Tiến Đức (1939-   )  ……………...………….  86
Tập IV
Đỗ Tốn (1923-1973)  …………………………... 596
Tập III
Đỗ Trọng Huề (1930-2000)   ………...………… 104
Tập IV
Đỗ Trung Quân (1955-20  ) …………....………  353
Tập V
Đoàn Ánh Thuận (1968-20 ) …………...………  495
Tập III
Đoàn Giỏi (1925-1989)  ……………………….  576
Tập V
Doãn Kế Thiện (1894-1965)  ………………….  396
Tập I
Đoàn Lê (1943-20  ) …………………......……  139
Tập IV
Đoàn Ngọc Minh (1958-20  ) ………....……….  289
Tập VII
Đoàn Nhật Tấn ( ? -1993)  …………………..…  105
Tập IV
Đoàn Phú Tứ (1910-1989)  ………….………...  118
Tập I
Đoàn Phương Huyền (1982-20  ) …….....……...  639
Tập VI
Doãn Quốc Sỹ (1923-   ) ………………...…….. 487
Tập II
Doãn Quốc Sỹ (1923-20  ) …………....……….  703
Tập II
Đoàn Thạch Biền (1948-20  ) ……....………….  141
Tập V
Đoàn Thêm (1915-2005 )  ……………...……… 110
Tập IV
Đoàn Thị Diễm Thuyên (1980-20  ) …....………  583
Tập VI
Đoàn Thị Lam Luyến (1953-20  ) …...…………  639
Tập IV
Đoàn Tú Anh (1978-20  ) ……...………………  421
Tập VI
Đoàn Văn Cừ (1913-1976)  ……………….......  234  
Tập IV
Dohamide (1934-   )  …………………….…….. 129
Tập IV
Đông Hồ (1906-1969)  …………...……………  200
Tập I
Đông Hồ (1906-1969) ……………………….….  471
VHMN 1623-1954
Đông Hồ (1906-1969) …………………………  525
BC&NVQNTSK
Đông Trình (1942-   )  …………………….…...  147
Tập IV
Đông Xuyên(1906-1994)  ………………..…….. 152
Tập IV
Dư Thị Hoàn (1947-20  ) …………………....…  135
Tập VII
Du Tử Lê (1942-   )  ………………….………... 633
Tập V
Du Tử Lê (1942-20  ) …………………....…….  254
Tập II
Dương Bình Nguyên (1979-20  ) ……....……….  531
Tập VI
Dương Duy Ngữ (1943-20  ) ……………....…..  173
Tập IV
Dương Hà (1934-    )  ...………………………....  31
Tập II
Dương Hướng (1949-20  ) …………….....…….  389
Tập IV
Dương Kiền (1939-   )  ………………………… 472
Tập V
Dương Minh Đạt ( ? - ? ) …………………....….  251
BC&NVQNTSK
Dương Nghiễm Mậu (1936-   )  ………....….….  314
Tập III
Dương Nghiễm Mậu (1936-20  ) ……....……….  310
Tập I
Dương Thị Xuân Quý (1941-1969) …………….  418
Tập V
Dương Thiệu Tống (1925-2008)  ………..……...   78
Tập VII
Dương Thu Hương (1947-20  ) ………...………  560
Tập I
Dương Thuấn (1959-20  ) …………....………...  313
Tập VII
Dương Thụy (1975-20  ) …………....………….  295
Tập VI
Dương Tử Giang (1918 -1956) …..…...….…….  226
Tập I
Dương Vân Mai Elliot (1941-20  ) ……….......…  331
Tập III
Duy Khán (1934-1993)  ……………………….  372
Tập V
Duy Lam (1932-   ) ………………………...……  68
Tập V
Duy Lam (1932-20  ) …………………....…….  605
Tập II
Duy Năng (1936-2002)  …….……………….… 283
Tập III
Duy Thanh (  -   )  ………………..…..………… 516
Tập II
Duyên Anh (1935-1997)  ……………..……….  546
Tập V
Duyên Anh (1935-1997) ……………...…...….  441
Tập II
Đynh Hoàng Sa (1939-1991)  ………………....  155
Tập IV
Đynh Trầm Ca (1943-   )  ……………………..  198
Tập VI
Gào (1988-20  ) …………………………...….  711
Tập VI
Giản Chi (1904- 2005  )  ……………..………..  588
Tập I
Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh (1930-   )  ………... 190
Tập II
Gs. Nguyễn Thế Anh  (1936-    ) ……………...  178
Tập VII
H’Triem Knul (1982-20  ) ………………...…..  397
Tập VII
Hà Ân (1928-    ) ……………………………..   311
Tập V
Hà Minh Đức (1935-20  ) ……………....……..  527
Tập VII
Hà Nguyên Thạch (1942-   )  ……………….….. 537
Tập V
Hà Thúc Cần ( ? -2004)  ………………….….… 352
Tập V
Hà Thúc Sinh (1943-   )  ……………..……..……  79
Tập VI
Hà Thượng Nhân (1920-2004)  …………….….  542
Tập VII
Hà Xuân Trường (1924-2006)  …………….…..  568
Tập I
Hàn Thế Du (1916-   )  …………………….…..  150
Tập I
Hằng Phương (1908-1983)  ………………..…..  194
Tập IV
Hiếu Chân  (1919-1986)  ……. ………….…….  250
Tập II
Hồ Anh Thái (1960-20  ) …………………....…  705
Tập IV
Hồ Biểu Chánh (1885-1957) ………………......  269
BC&NVQNTSK
Hồ Biểu Chánh (1885-1958)  ……………..…....  174
Tập I
Hồ Biểu Chánh (1885-1958) ………………...….  418
VHMN 1623-1954
Hồ Chí Minh (1890-1969)   ………………….….  11
Tập IV
Hồ Dzếnh (1916-1991)  ………………….…….  179
Tập V
Hồ Hữu Tường (1910-1980)  ……………....…..  113
Tập I
Hồ Hữu Tường (1910-1980) ……………...…….  439
VHMN 1623-1954
Hồ Hữu Tường (1910-1980) ……………...……  293
BC&NVQNTSK
Hồ Minh Dũng (1942-   ) ……………….....…… 159
Tập IV
Hồ Phương (1931-    )  …….................................  72
Tập IV
Hồ Phương (1931-20  ) ……………….....…….  120
Tập I
Hồ Trường An (1938-   )  ……………….……... 431
Tập VI
Hồ Trường An (1938-20  ) ……………….....….  331
Tập II
Hồ Văn Hảo (1917-  ?  ) …………………….…..  465
VHMN 1623-1954
Hồ Văn Hảo (1917- ? )  ……………..……..….  298   
Tập I
Hơ Vê (1945-20  ) ……………………....…….  125
Tập VII
Họa sĩ Bửu Chỉ (1948-2001)  ….........................  301
Tập VII
Hoạ sĩ Choé (1943-2003)  ………………….….  224
Tập VII
Họa sĩ Chóe (1943-2003) …………….....……..  346
Tập I
Hòa Vang (1946-20  ) ………………....………  121
Tập V
Hoài Khanh (1934-   )  ………………..……….  169
Tập V
Hoài Thanh (1909-1982)  ……………….……..  142
Tập IV
Hoàng Anh Tú (1978-20  ) ……………....…….  439
Tập VI
Hoàng Anh Tuấn (1932-2006)  ……….…..........  302
Tập III
Hoàng Bảo Việt (1934-   )  …….………….…...  213
Tập III
Hoàng Cầm (1920-2010)  ………………....…..  419
Tập I
Hoàng Cầm (1920-2010)  ……………………….   7
Tập III
Hoàng Công Khanh (1922-2010) ……………...  478
Tập III
Hoàng Đạo Thúy (1900-1994)  ………………..  399
Tập I
Hoàng Đình Quang (1951-20  ) ………....……..  211
Tập V
Hoàng Hải Thủy (1933-   )  ………….……...…  268
Tập V
Hoàng Hải Thủy (1933-20  ) …….....…………..  679
Tập II
Hoàng Hưng (1942-20  ) ……….....……………  109
Tập IV
Hoàng Lộc (1943 -   )  ……………  ……...……  191
Tập IV
Hoàng Minh Châu (1930-    )  …………….…….  538
Tập I
Hoàng Minh Tuynh (1916-1977)  …...….…....…..  47
Tập IV
Hoàng Ngọc Hiến (1930-20  ) …………....……  509
Tập VII
Hoàng Ngọc Tuấn (1946-2005) …………....…..  198
Tập IV
Hoàng Như Mai (1919-    )  ……………….…...  225
Tập V
Hoàng Phủ Ngọc Tường (1937-20  ) …….....…….  9
Tập IV
Hoàng Tấn  ……. ...………………….....……...  570
Tập I
Hoàng Thanh Hương (1978-20  ) …………….....  331
Tập VII
Hoàng Thúc Trâm (1902-1977)  ………………..  457
Tập I
Hoàng Tích Linh (1919-1990)  ………………....  390
Tập III
Hoàng Tố Nguyên (1928-1975)  …..……...........  306
Tập I
Hoàng Tố Nguyên (1929-1975) ………….…….  619
Tập III
Hoàng Trọng Miên (1918-1981)  .…………..…..  257
Tập I
Hoàng Trúc Ly (1933-1983)  ………………..…  468
Tập VII
Hoàng Trung Thông (1925-1999) ………..……..  459
Tập IV
Hoàng Tuệ (1921-1999)  ………………..……..   243
Tập V
Hoàng Xuân Hãn (1908-1996)  …….….…….....  210
Tập IV
Hoàng Xuân Nhị (1914-1990)  ……………..…..  265
Tập IV
Hoàng Yến (1922-2012)   ……………..……….  461
Tập III
Học Phi (1915-    )  ………………………..…...  159
Tập V
Hồng Chương (1921- 1989)  ……………..…….  370
Tập IV
Hợp Phố  (1923-2001)  .……………………….   110 
Tập I
Hư Chu (1924-1973)  ………………....………..  593
Tập I
Huình Tịnh Của (1834-1907) ……………..…….  320
VHMN 1623-1954
Huình Tịnh Của (1834-1907) ………....….………  43
BC&NVQNTSK
Hữu Loan (1916-2010)  ……..……………..…..  290
Tập III
Hữu Mai (1926-2007)  ………………..………..  524
Tập IV
Hữu Phương (1931-1988)  ……………....……..  329
Tập VI
Hửu Thỉnh (1942-20  ) …………………….....….  65
Tập IV
Huy Cận (1917-2005)  ……....……….………..  339
Tập IV
Huy Lực (1937-   )  ……………………..…..…..  221
Tập IV
Huy Phương (1927-2009)  ……………..……….  527
Tập I
Huy Phương (1937-20  ) …………....…………..  37
Tập III
Huy Quang (1931-2005)  ………………………..  65
Tập III
Huy Trâm (1936-   )  …….…….………….……  276
Tập III
Huyền Kiêu (1915-1995)  ………………….…..  286
Tập IV
Huỳnh Bá Thành (1942-1993) …………...…….  276
Tập I
Huỳnh Khắc Dụng (1903- ? )  ………………….  517
Tập VII
Huỳnh Lý (1914-1993)  ………………………..  503
Tập V
Huỳnh Mẫn Đạt (1807-1883)  ………………....  191
VHMN 1623-1954
Huỳnh Minh Đức (1934-   )  ……………..….…  139
Tập VII
Huỳnh Như Phương (1955-20  ) ……...……….  613
Tập VII
Huỳnh Phan Anh (1940-   )  …………….......…  581
Tập V
Huỳnh Văn Lang (1922-  )  ……….…..……..….  17
Tập IV
Huỳnh Văn Nghệ (1914-1977)  ………………..  488
Tập V
Inrasara (1957-20  ) ……………………..……  225
Tập VII
Jenny-Mai Nguyễn (1988-20  ) ……………..…  593
Tập III
Keng (1983-20  ) …………………………..….  661
Tập VI
Khánh Chi (1965-20  ) …………………..…….  627
Tập V
Khê Iêm (1946-20  ) ……………………….….  113
Tập III
Khổng Dương  (1921-1947)  ..………..….….....  383
Tập I
Khổng Nghi (1920-   )  ………….……………..  470
Tập III
Khúc Duy (1978-20  ) …………………….……  41
Tập VII
Khương Hữu Dụng (1907-2005) ………………. 115
Tập V
Khuông Việt (1902-1978)  …..…...……………  236
Tập I
Kiêm Minh (1929-1985)  ...………………..…..  112
Tập III
Kiên Giang - Hà Huy Hà (1927-   )  …....……….  73
Tập II
Kiệt Tấn (1940-   )  …………………..……...…  587
Tập V
Kim Định (1915-1997)  ………….…………….  581
Tập VI
Kim Dung  …………………….…….…...…….  683
Tập VII
Kim Lân (1921-2007)  ………………………...  491
Tập I
Kim Nhất (1942-20  ) ………………….……….  97
Tập VII
Kim Thúy  (1968-20  ) …………….…………..  475
Tập III
Kim Tuấn (1938-2003) ………………………..  320
Tập VI
KTS Nguyễn Bá Lăng  (1920-2005)  ….………  676
Tập VI
Ký giả Lô Răng (1928-   )  …………………….  202
Tập VII
La Thị Ánh Hường (1981-20  ) ………..……….  611
Tập VI
Lại Nguyên Ân (1945-20  ) ………………..…..  585
Tập VII
Lại Thanh Hà (1965-20  ) ………………..…….  447
Tập III
Lâm Chương (1942-   )  ……...………………… 171
Tập VI
Lam Giang (1919-2009)  …….……………...…  459
Tập V
Lâm Hảo Dũng (1945-   )  ………………...……  121
Tập VI
Lâm Tẻn Cuôi (1951-20  ) …………..…………  177
Tập VII
Lâm Thị Mỹ Dạ (1949-20  ) ……………...…….  425
Tập IV
Lâm Vị Thủy (1937-2002)  …………….………  178
Tập V
Lan Cao (1961-20  ) ………………………..….  387
Tập III
Lan Sơn (1912-1974)  …………………………  134
Tập I
Lãng Nhân (1907-2008)  …….…………………  490
Tập I
Lê Anh Xuân (1940-1968)  …………………….  683
Tập V
Lê Cao Phan (1923-   )  ……………….………..  108
Tập III
Lê Đại Thanh (1907-1996)  …………………….  175
Tập III
Lê Đạt (1929-2008)  .…………….……………...  52
Tập III
Lê Đạt (1929-2008) ………………...………….  475
Tập I
Lê Đình Cánh (1941-20  ) ……....……………….  61
Tập V
Lê Đình Kỵ (1923-2009)  ………………….…...  549
Tập V
Lệ Hằng (1948-   )  …………………………….   667
Tập VII
Lê Hoài Nguyên (1950-20  ) ……………...…….  177
Tập V
Lê Hoằng Mưu (1879-1941) …………......……..  213
BC&NVQNTSK
Lê Hoằng Mưu (1879-1941)………………...…..  413
VHMN 1623-1954
Lê Huy Oanh (1923-   )  …….…….…….….…..  259
Tập III
Lê Ký Thương (1947-   )  ………………...……...  48
Tập VII
Lê Lựu (1942-    )  ……………………….…….  445
Tập V
Lê Lựu (1942-20  ) ………………………....…..  207
Tập I
Le Ly Hayslip (1949-20  ) …………………...….  327
Tập III
Lê Mạnh Thát (1944-   )  ………………..….…..  505
Tập VI
Lê Minh Khuê (1949-20  ) ………………..……  465
Tập IV
Lê Minh Quốc (1959-20  ) ………………..……  521
Tập V
Lê Ngộ Châu (1923-2006)  ……………………..  50
Tập IV
Lê Ngọc Trụ  (1909-1979)  ……….…...………  333
Tập I
Lê Phương Chi (1927 -   )  …………….....….…  245
Tập IV
Lê Quang Chiểu (1852-1924) ………….....……  167
BC&NVQNTSK
Lê Quang Định (1759-1813)  ……………....…..  125
VHMN 1623-1954
Lê Sum (1878-1927) ………………….…….…  309
BC&NVQNTSK
Lê Tài Điển (1937-   )  …………………..….….  463
Tập VII
Lê Tất Điều (1942-    )  …………..…...…....…..  246
Tập IV
Lê Tất Điều (1942-20  ) ………………..………  305
Tập II
Lê Thị Diễm Thúy (1972-20  ) ………....………..  523
Tập III
Lê Thị Hàn ( ? -   )  ………….…….……….....…  501
Tập V
Lê Thị Kim (1950-20  ) …………….……..……  201
Tập V
Lê Thị Mây (1949-20  ) ……………….…..……  367
Tập IV
Lê Thiếu Nhơn (1978-20  ) ………………..……  495
Tập VI
Lê Thọ Xuân (1904-1978)  ….……….…..….….  243
Tập I
Lê Thọ Xuân (1904-1978) ………………………  534
VHMN 1623-1954
Lê Thước (1891-1975)  ……………………..…..  88
Tập V
Lê Thương (1914-1966)  …….………...………  412
Tập II
Lê Tôn Nghiêm (1928-   )  ……..…...………….  569
Tập VI
Lê Tràng Kiều (1913-1977) …….….......………  132
Tập V
Lê Tuyên (1930-   )  …………….……………...  252
Tập VI
Lê Văn Hòe (1911-1965)  ……………….…….  470
Tập I
Lê Văn Ngăn (1944-   )  …………..…......……..  404
Tập VII
Lê Văn Siêu (1911-1995 )  ………....…....….…  514
Tập I
Lê Văn Thảo (1939-20  ) …………………..……  23
Tập V
Lê Văn Thiện (1947-   )   ……….….…….…….  436
Tập VII
Lê Văn Trương (1906-1964 )  ……….….…......  445
Tập I
Lê Văn Vọng (1947-20  ) …………….………..  295
Tập IV
Lê Vĩnh Hòa (1933-1967)  ………...……..…….  508
Tập III
Lê Vĩnh Thọ (1942-   )  …………….………...…  454
Tập V
Lê Xuân Khoa ( ? -   )  ……………....……....…  255
Tập V
Lê Xuyên (1927-2004)  ...………….……….……  43
Tập II
Leng Keng (1992-20  ) ………………...……….  719
Tập VI
Liêm Trinh (1963-20  ) ………………………......  17
Tập VI
Linda Lê (1963-20  ) ………………………...…  397
Tập III
Linh Bảo (1927-20  ) ………………………...…  101
Tập II
Linh Bảo (1928-   )  …………………..………...  359
Tập I
Linh Đinh (1963-20  ) ……………………....…..  413
Tập III
Linh mục Chân Tín (1920-   )   ……..………..….  274
Tập VII
Linh Nga Niê Kdăm (1948-20  ) ………....……..  147
Tập VII
Lm Cao Văn Luận (1908-1986)  ………………… 11
Tập V
Lm. Thanh Lãng  (1924-1978)  …..……..………  373
Tập V
Lm. Trần Tam Tỉnh (1929-   )  ……..….....……..  289
Tập VII
Lm. Trương Bá Cần (1930-2009)  ….....………..  297
Tập VII
Lò Ngân Sủn (1945-2013) ………....…………..  117
Tập VII
Lôi Tam (1938-   )  ……………….…...….…….  134
Tập III
Lữ Hồ (1928-1990)  ………………...…………  158
Tập III
Lữ Phương (1938-    )  ………….……….……..  452
Tập VI
Lữ Quỳnh (1942-   )  ………...……………..…..  261
Tập IV
Luân Hoán (1941-   )  ….………….…….…...…  493
Tập V
Luân Hoán (1942-20  ) …………....……………  533
Tập II
Lương Khắc Ninh (1862-1943) …………….......  131
BC&NVQNTSK
Lương Ngọc Trác (1928-2013) ………………....  552
Tập IV
Lương Xuân Nhị (1914-2006)  ………………....  280 
Tập IV
Lưu Nghi (1924-1985)  …..…………….………  488
Tập III
Lưu Quang Thuận (1921-1981) ………………..  231
Tập V
Lưu Quang Vũ (1948-1988)  …………………..  467
Tập V
Lưu Trọng Lư (1911-1991)  …………………...  283
Tập I
Lưu Trùng Dương (1930-    )  …………………..   65
Tập IV
Lưu Trung Khảo ( ? -   )  …..………………...…  245
Tập V
Lý Chánh Trung (1929-   )  ….……….……...…  342
Tập V
Lý Đợi (1978-20  ) …………………..…………  15
Tập VII
Ly Hoàng Ly (1975-20  ) ………………..…….  285
Tập VI
Lý Hoàng Phong (1924-   )  …..…………………  84
Tập III
Lý Lan (1957-20  ) ……………………...……..  259
Tập VII
Lý Văn Sâm (1921-2000)  …….………….……. 131
Tập I
Mã A Lềnh (1943-20  ) ……………….......……  101
Tập VII
Mã Thế Vinh (1932-20  ) …………….....……….  75
Tập VII
Ma Trường Nguyên (1944-20  ) ………....……..  111
Tập VII
Ma Văn Kháng (1936-    )  ……………….…….  384
Tập V
Ma Văn Kháng (1936-20  ) ……………....…….  181
Tập I
Mạc Can (1945-20  ) ……………………....……  73
Tập V
Mặc Đỗ (1920-   )  ………………..……………  231
Tập II
Mạc Thiên Tích (1706-1780)  …………………..  85
VHMN 1623-1954
Mặc Thu (1922-2002) ………………….….…..  149
Tập II
Mai Chửng (1940-2001)  ……………………...  459
Tập VII
Mai Lâm (1897-1975)   …………………....…..  269
Tập IV
Mai Liễu (1950-20  ) ……………………...……  171
Tập VII
Mai Thảo (1927-1998)  ………….......…….…..  371
Tập II
Mai Thảo (1927-1998) …………………...…….  351
Tập II
Mai Thọ Truyền (1905-1973)  …..……..……….  587
Tập VI
Mai Thục (1950-20  ) ………………....………..  185
Tập V
Mai Trung Tĩnh (1937-2002)  ...……...…..……..  237
Tập III
Mai Văn Phấn (1955-20  ) ………….....………..  339
Tập V
Mai Văn Tạo (1924-2002)  …………………….  553
Tập V
Mang Viên Long  (1944-   )  ..…………….……  273
Tập IV
Mạnh Phú Tư (1913-1959)  ……………………  221
Tập IV
Minh Đức Hoài Trinh (1930-   )  …..….…....…..  278
Tập IV
Minh Đức Hoài Trinh (1930-20  ) ………...……  153
Tập II
Minh Giang (1927-    )  …………………….…...  552
Tập III
Minh Huệ (1916-2003)  ………………….…….  194
Tập V
Minh Phong Phạm Thị Nhiệm ( ? -   )  …....….…… 49
Tập IV
Minh Quân (1928-2009)  ……………...………..  296
Tập IV
Mộng Lan (1970-20  ) ………………....……….  511
Tập III
Mộng Sơn (1916-1988)  ………………….…….  258
Tập I
Mộng Tuyết (1918-2007)  .………..…….……….231
Tập I
Mộng Tuyết (1918-2007) …………………….…  484
VHMN 1623-1954
Monique Trương (1968-20  ) ……….....………..  481
Tập III
Mường Mán (1947-   )  ……….…………...….... 111
Tập VI
Mường Mán (1947-20  )  ………………....……  357
Tập I
Năm Châu (1907-1978)  …....………………….  442
Tập III
Nam Đình (1907-1978)  …………….……….…  194
Tập I
Nam Đình (1907-1978) …………………...……  287
BC&NVQNTSK
Nam Hương (1899-1966)  ……………………..  103
Tập V
Nam Lê (1978-20  ) ……………………....……  557
Tập III
Nam Quốc Cang  (1917-1950)  ….……….....…  385
Tập I
Nam Trân (1907-1965)  .……….……………….  45
Tập I
Nam Xương (1905-1958)  ……………………..  112
Tập V
Ngân Giang (1916-2002)  ……………………...  320
Tập I
Nghiêm Toản (1907-1975)  ………...………….  568
Tập I
Ngô Hương Giang (1985-20  )  ………….......…  647 
Tập VII
Ngô Kha (1939-1973)  ………………..…....….  110
Tập VII
Ngô Minh (1949-20  ) …………………...…….  405
Tập IV
Ngô Nhân Tịnh (  ?  - 1813)  ………….……….  131
VHMN 1623-1954
Ngô Thế Vinh (1941-   )  ……………….…..…..  298
Tập IV
Ngô Thị Hạnh (1980-20  ) …………….....……..  543
Tập VI
Ngô Thị Kim Cúc (1951-20  ) ……….....……….  582
Tập I
Ngô Thị Ý Nhi (1957-20  ) ………….....……….  451
Tập V
Ngô Trọng Anh (1926-   ) …………...…………  528
Tập VI
Ngô Y Linh (1929-1978)  ……………………...  315
Tập V
Ngọc Dũng (1931-2000)  ………………………  228
Tập III
Ngọc Giao (1911-1997)  ……………….………  238
Tập I
Ngọc Linh (1931-2002)  ……...………….....….  427
Tập III
Ngọc Sơn ( ? -   )  ……….……………………..  467
Tập III
Ngụy Ngữ (1947-   )  ……...…………….…….   128
Tập VI
Ngụy Như Kontum (1913-1991) ……………….  436
Tập I
Nguyễn An Cư (1864-1949) ………………….....  396
VHMN 1623-1954
Nguyễn An Khương (1860-1931) ………......…… 181
BC&NVQNTSK
Nguyễn An Khương (1860-1931) ……………….  394
VHMN 1623-1954
Nguyễn Bản (1931-20  ) ……………..….....……..  9
Tập V
Nguyễn Bính (1918-1966)  ……………………..  357
Tập III
Nguyễn Bính (1919-1966)  …………........…….  477 
Tập I
Nguyễn Bình Phương (1965-20  ) ……...……….  631
Tập V
Nguyễn Cao Đàm (1916-2001)  ………......……  313
Tập IV
Nguyễn Cao Hách (1917-2011)  …….……....…  309
Tập V
Nguyễn Chánh Sắt (1869-1947)  …….....….……  137
BC&NVQNTSK
Nguyễn Chánh Sắt (1869-1947) ……………..….  382
VHMN 1623-1954
Nguyễn Chí Thiện (1927-2012) …………...……  500
Tập I
Nguyễn Chí Trung (1930-    )  ………………….  340
Tập V
Nguyễn Công Hoan (1903-1973) ………………..  11 
Tập IV
Nguyễn Đăng Mạnh (1930-20  ) …………....…..  499
Tập VII
Nguyễn Đăng Thục (1908-1999)…….…....…….  504
Tập I
Nguyễn Danh Lam (1972-20  ) ………....……….  59
Tập VI
Nguyễn Đạt (1945-   )  ………………..………...  61
Tập VII
Nguyễn Dậu (1930-2002) ………………………  542
Tập I
Nguyễn Đình (1918-1975)  ……………………..  219
Tập V
Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888)  …………..…..  196
VHMN 1623-1954
Nguyễn Đình Hòa (1924-2010)  ….……….……  170
Tập III
Nguyễn Đình Thi (1924-2003) ………………….  104
Tập IV
Nguyễn Đình Toàn (1936-   )  ……….….…...…  481
Tập V
Nguyễn Đình Toàn (1936-20  ) ………...……….  713
Tập II
Nguyễn Đình Tú (1974-20  ) ……………...…….  235
Tập VI
Nguyễn Đồng (1940-   )  …………...….…....…..  317
Tập IV
Nguyễn Đổng Chi (1915-1984)  ………………...  482
Tập I
Nguyễn Đông Ngạc (1939-1996)  ….…..…....…  531
Tập V
Nguyễn Đông Thức (1951-20  ) ……….......……  523
Tập IV
Nguyễn Đức Mậu (1948-20  ) ……………....….  349
Tập IV
Nguyễn Đức Quỳnh (1909-1974)  ………….….  395
Tập I
Nguyễn Duy (1948-20  ) ……………....……….  337
Tập IV
Nguyễn Duy Cần (1907-1998)  ….. ………..... .  208
Tập I
Nguyễn Duy Diễn (1920-1965)  ...…………..…  222
Tập III
Nguyễn Gia Trí (1908-1993)  …...………....…..  321
Tập IV
Nguyễn Gia Tường (1902-1986)  ……….....……  82
Tập VII
Nguyễn Háo Vĩnh (1893-1941) ………..………  375
BC&NVQNTSK
Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) ……………....….  295
Tập I
Nguyễn Hiến Lê (1914-1987)  ………...........….  290
Tập I
Nguyễn Hộ (1916-2009) ………………....…….  522
Tập I
Nguyễn Hoài Hương (1976-20  )  …………....…  549
Tập III
Nguyên Hồng (1918-1982)  …………………….  172
Tập I
Nguyễn Hưng Quốc (1957-20  ) ………....…….  489
Tập VII
Nguyễn Hữu Ba (1917-1997)  ……………...…  736     
Tập VI
Nguyễn Hữu Đang (1913-2007) ………………... 120
Tập III
Nguyễn Hữu Hiệu (1940-   )  …….………….….  721
Tập VI
Nguyễn Hữu Hồng Minh (1972-20  ) …….....……  79
Tập VI
Nguyễn Hữu Huân (1841-1875)  ……………….  253
VHMN 1623-1954
Nguyễn Huy Thiệp (1950-20  ) ……………...….  483
Tập IV
Nguyễn Huy Tưởng (1912-1960) .. ……………..  137
Tập V
Nguyễn Huỳnh Mai (1947-20  ) ………...………  179
Tập III
Nguyễn Khắc Hoạch (1921-2004)  ……..…...…  315
Tập V
Nguyễn Khắc Kham (1908-2007)  ………..…...  540
Tập I
Nguyễn Khắc Mẫn (1906-   )  …………………..  113
Tập I
Nguyễn Khắc Trường (1946-20  ) ………...……  261
Tập IV
Nguyễn Khắc Viện (1913-1977) ………………..  243
Tập IV
Nguyễn Khải (1930-2008)  ……………………..  565
Tập IV
Nguyễn Khải (1930-2008) …………………..…  607
Tập I
Nguyễn Khuê (1935-   )  ……………….………  492
Tập VII
Nguyễn Liên Phong (1821- ? ) ………….…...…  157
BC&NVQNTSK
Nguyễn Mai (1944-2006)  …………......……...  415
Tập VII
Nguyễn Mạnh Côn  (1920-1979)   ………...…..  326
Tập IV
Nguyễn Mạnh Trinh (1949-20  ) …………..……  443
Tập VII
Nguyễn Mạnh Tường (1909-1997)  …………….. 184
Tập III
Nguyễn Minh Bích (1974-20  ) ……...………….  537
Tập III
Nguyễn Minh Châu (1930-1988) …...……………  72
Tập I
Nguyễn Minh Châu (1930-1989) ……………….  346
Tập V
Nguyễn Minh Hoàng (1940-   )  …………....…..  154
Tập VI
Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)  …….....…..…  361
Tập IV
Nguyễn Mộng Giác (1942-2012) ……….…...…  473
Tập II
Nguyễn Nghiệp Nhượng (1941-   )  ……….....…  441
Tập V
Nguyên Ngọc (1932-    )  …..................................  80
Tập IV
Nguyên Ngọc (1932-20  ) ………………...…… 142
Tập I
Nguyễn Ngọc Huy (1924-1990)  ………..….….  323
Tập I
Nguyễn Ngọc Lan (1930-2007)  ………….……  282
Tập VII
Nguyễn Ngọc Ngạn (1946-20  ) …………...…..  155
Tập III
Nguyễn Ngọc Thạch (1988-20  ) ………...…….  693
Tập VI
Nguyễn Ngọc Thuần (1972-20  ) ………....……..  95
Tập VI
Nguyễn Ngọc Tư (1976-20  ) ……………...…..  355
Tập VI
Nguyễn Ngu Í (1924-1979)  ………….…….….. 474
Tập III
Nguyễn Nguyên (1929-2002)  ………….….…..  415
Tập VI
Nguyễn Nhật Ánh (1955-20  ) ……………...….  665
Tập IV
Nguyễn Nhật Duật (1940-2000)  ………....……  211
Tập VII
Nguyễn Nho Nhượn (1946-1964)  ….……....…  517
Tập V
Nguyễn Nho Sa Mạc (1944-1964)  …...…...…..  379
Tập IV
Nguyễn Như Mây (1949-   )  ………….....….....  419
Tập VII
Nguyễn Phan Long (1898-1960) ………….……….  449
BC&NVQNTSK
Nguyễn Phan Thịnh (1943-2007)…….…...……..  336
Tập VI
Nguyễn Phong Việt (1980-20  ) ………….....…..  575
Tập VI
Nguyễn Phụng (1927-2005)  ………..……..…….  86
Tập III
Nguyễn Quang Lập (1956-20  ) ……….....…….  695
Tập IV
Nguyễn Quang Sáng (1932 -    ) ………………..  612
Tập V
Nguyễn Quang Sáng (1932-2014)  ……….....….  158
Tập I
Nguyễn Quang Thiều (1957-20  ) ……....………  469
Tập V
Nguyễn Quốc Thái (1943-   )  ……….…..….…...  42
Tập VII
Nguyễn Quốc Trụ (1937-   )  ……….......…...…  647
Tập V
Nguyễn Quý Đức (1959-20  ) …………...…….  359
Tập III
Nguyễn Quỳnh Trang (1981-20  ) ……...………  597
Tập VI
Nguyên Sa (1932-1998)  ………...…….....……  390
Tập II
Nguyên Sa (1932-1998)  ………………...…….  139
Tập II
Nguyễn Sáng (1923-1988)  …………………….  490
Tập III
Nguyễn Sỹ Tế  (1922-2005)  ……….…...….….. 467
Tập II
Nguyễn Tất Nhiên (1952-1992 )  ………....……  695
Tập V
Nguyễn Tất Nhiên (1952-1992) ………....……..  393
Tập II
Nguyễn Thành Long (1925-1991) ………………  531
Tập III
Nguyễn Thanh Sơn (1970-20  ) …………...……  639
Tập VII
Nguyễn Thi (1928-1968)  ….…………………….  43
Tập IV
Nguyễn Thị Ánh Huỳnh (1955-20  ) ....……………  7
Tập VI
Nguyễn Thị Đạo Tỉnh (1952-20  ) ……………...  229
Tập V
Nguyễn Thị Hoàng (1938-   )…………...…..…..  175
Tập IV
Nguyễn Thị Manh Manh (1914- ?  ) ……………  458
VHMN 1623-1954
Nguyễn Thị Minh Ngọc (1953-   )  ………....…..  231
Tập VI
Nguyễn Thị Minh Ngọc (1953-20  ) ………...….  398
Tập I
Nguyễn Thị Ngọc Tú (1942-20  ) …………...…..  85
Tập IV
Nguyễn Thị Thụy Vũ (1939-   )  ...……….....…..  385
Tập IV
Nguyễn Thị Vinh  ………………….…...…....…  350   
Tập I
Nguyễn Thị Vinh (1924-20  ) ……………..……  507
Tập II
Nguyễn Thiện Lâu (1916-1957)  …………...…..  235
Tập III
Nguyễn Thông (1827-1884)  …………….….…..  234
VHMN 1623-1954
Nguyễn Thu Phương (1971-20  ) …………...……  45
Tập VI
Nguyễn Thúy Hằng (1978-20  ) ……………...….  477
Tập VI
Nguyễn Thụy Kha (1949-20  ) ……………...…..  451
Tập IV
Nguyễn Thụy Long (1938-2009)  ……..…...……  296
Tập VI
Nguyễn Trọng Oánh (1929-1993) .. ……………...  37
Tập IV
Nguyễn Trọng Oánh (1929-1993) …………....…..  65
Tập I
Nguyễn Trọng Quản (1862-1911) ……….....……  55
BC&NVQNTSK
Nguyễn Trọng Quản (1865-1911) …………...….  404
VHMN 1623-1954
Nguyễn Trọng Tạo (1947-20  ) …………...…….  321
Tập IV
Nguyễn Trọng Tín (1956-20  ) …………...……..  677
Tập IV
Nguyễn Trọng Văn (1940-   )  ………….....……...  37
Tập VII
Nguyễn Trung (1940-   )  ……...…...………...….  176
Tập III
Nguyễn Tuân (1910-1987)  ……………………..  229
Tập III
Nguyễn Tường Bách (1916-   )  ………………...  138
Tập I
Nguyễn Tường Bách (1947-20  ) ………....……..  171
Tập III
Nguyễn Tường Phượng (1899-1974) .. …………   453
Tập I
Nguyễn Văn Bá (1904-1937) ………………..….  457
BC&NVQNTSK
Nguyễn Văn Bổng (1921-2001) ………………..   543
Tập V
Nguyễn Văn Cổn (1909-1992)  ………..….....…  198
Tập V
Nguyễn Văn Hầu  …………………..….....….....  338
Tập I
Nguyễn Văn Huyên (1908-1975) ……………….  439
Tập I
Nguyễn Văn Lạc (  ? -1915)  ……………………. 262
VHMN 1623-1954
Nguyễn Văn Lưu (1945-20  ) ……………..……  595
Tập VII
Nguyễn Văn Thành ((1757-1817)  ……...….….. 117
VHMN 1623-1954
Nguyễn Văn Trung  (1930-   )  …….………...….  25
Tập III
Nguyễn Văn Trường (1930-   ) …………....…...  682
Tập VI
Nguyễn Văn Tý (1925-    )  ……. ……………...  526
Tập III
Nguyễn Văn Xuân (1921-2007) …………….…  617
Tập III
Nguyễn Viết Lãm (1919-2013)  ………………..  515
Tập V
Nguyễn Vĩnh Nguyên (1979-20  ) ………...…….  503
Tập VI
Nguyên Vũ (1942-   )  ……………………...…..  635
Tập VII
Nguyên Vũ (1942-20  ) …………………...…….  243
Tập II
Nguyễn Vũ Tiềm (1940-20  ) ……………...…….  47
Tập V
Nguyễn Vỹ (1912-1958)  ……...…….........……  453
Tập I
Nguyễn Vy Khanh (1951-20  ) …………...…….  467
Tập VII
Nguyễn Xuân Hoàng (1940-)  ………….….....….  34
Tập VI
Nguyễn Xuân Hoàng (1940-2014) ………...……  519
Tập II
Nguyễn Xuân Huy (1915-2000)  ……………….  163
Tập V
Nguyễn Xuân Khánh (1933-    ) ………………..  368
Tập V
Nguyễn Xuân Sanh (1920-   )  ………………….  521
Tập I
Nguyễn Ý Bửu ( ? - ? ) ………………...…...….   247
BC&NVQNTSK
Ngy Cao Uyên ( ? -   )  ……………...…………  114
Tập III
Nhã Ca  (1939-   )  …………………...…...……  384
Tập III
Nhã Ca (1939-20  ) ……………………....…….  573
Tập II
Nhã Thuyên (1986-20  ) …………………....…..  681
Tập VI
Nhạc sĩ Anh Việt (1927-2008)  ………....……..  192
Tập VII
Nhất Linh (1905-1963)  ………………….….…  399
Tập I
Nhật Tiến (1936-   )  ………………..…...………  76
Tập V
Nhật Tiến (1936-20  ) ………………....……….  405
Tập II
Nhất Tuấn (193?-   )  …………………….…….  591
Tập VII
Nhị Ca (1926-    )  ……………………………..  272
Tập V
Như Mai (1924-    )  …………………………...  510
Tập III
Như Phong (1917-1985)  ………………………  331
Tập IV
Niê Thanh Mai (1980-20  ) ……………....…….  369
Tập VII
Nông Quốc Chấn (1923-2002) …………....…….  57
Tập VII
Nông Quốc Chấn (1923-2002) ………………..   264
Tập V
Nữ sĩ Ái Lan   (1910-1976)  …….……….....….  271
Tập I
Phạm Cao Dương (1937-   )  …………………..  393
Tập VII
Phạm Cao Hoàng (1949-   )  ……….............….  211
Tập VI
Phạm Chu Sa (1949-   )  …………………….....  180
Tập VII
Phạm Công Thiện (1941-2011)  …………..…...  400
Tập IV
Phạm Công Trứ (1952-20  ) ……………...……  249
Tập V
Phạm Duy (1921-   )  …………………..…....…  355
Tập V
Phạm Duy Nghĩa (1973-20  ) ……………….......  155
Tập VI
Phạm Hoa (1952-20  ) ………………....………  539
Tập IV
Phạm Hoàng Hộ (1931-   )  …………….………  413
Tập IV
Phạm Huy Thông (1916-1988)  ………………...  174
Tập V
Phạm Minh Kiên (18  -19  ) …………....….……  149
BC&NVQNTSK
Phạm Ngọc Cảnh (1934-    )  …………………..  378
Tập V
Phạm Ngọc Thảo (1922-1965)  ………...………  419
Tập IV
Phạm Ngọc Tiến (1956-20  ) …………….....…..  401
Tập V
Phạm Nguyễn Ca Dao (1994-20  ) …….....…….  729
Tập VI
Phạm Nguyên Vũ (   -   )  ……………....………  156
Tập III
Phạm Sỹ sáu (1956-20  ) ………………....…….  369
Tập V
Phạm Thị Hoài (1960-20  ) ……………....……..  303
Tập III
Phạm Thị Minh Thư (1956-20  ) …………....…..  423
Tập V
Pham Thị Ngọc Liên (1952-20  ) …………...…..  279
Tập V
Phạm Thiên Thư (1940-   ) ……………...……...  648
Tập VI
Phạm Tiến Duật (1941-2007)  ………………….  431
Tập V
Phạm Tín An Ninh (1943-20  ) ……………....….  69
Tập III
Phạm Tường Hạnh (1920-2013) ………………..  528
Tập V
Phạm Văn Sơn (1915-1979)  ………..…..….…..  129
Tập V
Phạm Việt Châu (1932-1975)  ………...…....…..  425
Tập IV
Phạm Việt Tuyền (1926-2009)  ……….……..….  136
Tập VII
Phạm Xuân Đài (1940-   )  …………………...…..  85
Tập VII
Phạm Xuân Nguyên (1956-20  ) …………......….  627
Tập VII
Phan Anh (1912-1990)   ………………………..  415
Tập I
Phan Bá Thọ (1972-20  ) ………………….....…  107
Tập VI
Phan Cự Đệ (1933-20  ) …………….....………  519
Tập VII
Phan Du (1915-1983)  ……………...……..……  471
Tập III
Phan Hiển Đạo (  ? - 1862)  …………………….  260
VHMN 1623-1954
Phan Hoàng (1967-20  ) ……………….......…….  29
Tập VI
Phan Hồn Nhiên (1973-20  ) …………......…….  115
Tập VI
Phan Khắc Khoan (1916-1988)  ……………….  164
Tập I
Phan Khôi (1887-1959)  …….………….……….  59
Tập III
Phan Khôi (1887-1959) …………………..…….  493
BC&NVQNTSK
Phan Khôi (1887-1960) …………………………  453
VHMN 1623-1954
Phan Kim Thịnh (1938 -   )  ……………….....…  468
Tập V
Phan Lạc Tuyên (1928-2011) ……………...…..  434
Tập IV
Phan Nhật Nam (1943-   )  ………………...…...  645
Tập VII
Phan Nhật Nam (1943-20  ) …………….......….  665
Tập II
Phan Nhiên Hạo (1967-20  ) ……………......….  465
Tập III
Phan Nhự Thực (1942-1996)  ………...………..  678
Tập V
Phan Ni Tấn (1948-20  ) …………………......…  235
Tập III
Phan Thanh Giản (1796-1867)  …….……...…....  154
VHMN 1623-1954
Phan Thị Bạch Vân (1903-1980) …………..…..  387
BC&NVQNTSK
Phan Thị Thanh Nhàn (1943-20  ) ………......….  189
Tập IV
Phan Thị Vàng Anh (1968-20  ) ………......…….  641
Tập V
Phan Triều Hải (1969-20  ) …………….......……  653
Tập V
Phan Trung Thành (1973-20  ) ….......…………..  129
Tập VI
Phan Văn Dật (1907-1987)  …….…..…....…….  242
Tập III
Phan Văn Hùm  (1902-1946)  …….………..…..  376
Tập I
Phan Văn Hùm (1902-1946) …...………….…...  465
BC&NVQNTSK
Phan Văn Trị (1830-1910)  …………………….  240
VHMN 1623-1954
Phan Việt (1978-20  ) ………………….........…..  455
Tập VI
Phan Vũ (1926-    )  ……..…………………..….  557
Tập III
Phi Vân (1917-1977) …………………………..  434
VHMN 1623-1954
Phi Vân (1918-1977)  …………..……...….…….265
Tập I
Phong Điệp (1976-20  ) ………………….......…  305
Tập VI
Phong Lê (1938-20  ) …………………........…..  533
Tập VII
Phú Đức (1901-1970) …………………………  423
BC&NVQNTSK
Phú Đức (1901-1970) ………………………....  431
VHMN 1623-1954
Phú Đức (1901-1979)  ……………..…………..  185
Tập I
Phùng Cung (1928-1997)  ……………………..  570
Tập III
Phùng Kim Chú (1940-2000)  ………….…...…  514
Tập V
Phùng Quán (1932-1995)  ……………………..  623
Tập III
Phùng Quán (1932-1995) ………………......….  484
Tập I
Phương Đài (1932-   )  ……………..………….  189
Tập V
Phương Trinh (1982-20  ) …………….......…….  627
Tập VI
Pờ Sảo Mìn (1946-20  ) ……………......………  129
Tập VII
Quách Tấn (1910-1992) ………...……………..  250
Tập I
Quách Thoại (1930-1957)  ……………….…..…  10
Tập III
Quang Chuyền (1945-20  ) …………….......…….  85
Tập V
Quang Dũng (1921-1988)  ….………………….  451
Tập III
Quốc Ấn (1922-1987)  ……………...………….  489
Tập III
Quỳnh Dao (1938-20  ) .....……………….…….  687
Tập VII
Sâm Thương (1945-   )  ……...................…..…..  115
Tập VII
Sao Trên Rừng (1937-  )  ……………..…….......  335
Tập III
Sơn Khanh Nguyễn Văn Lộc (1922-1991)  ….....  129
Tập I
Sơn Nam (1926-2008)  ...………………..………..  7
Tập II
Sơn Nam (1926-2008) ………………….....…..  231
Tập I
Sơn Vương (1908-1987) ……………….……...  399
BC&NVQNTSK
Song Linh (1942-1969)  ………………....….….. 334
Tập III
Song Phạm (1973-20  ) …………………......….  173
Tập VI
Song Thu (1899-1970)  ………....……...…..….  153
Tập V
Sư Thiện Chiếu (1898-1974) ………..………….  513
BC&NVQNTSK
Sương Nguyệt Anh (1864-1921) …....………….  347
BC&NVQNTSK
Sương Nguyệt Anh (1864-1921) ………………..  350
VHMN 1623-1954
Sương Nguyệt Minh (1958-20  ) .....……………  487
Tập V
Sỹ Ngọc (1919-1990)  ……....………………...  383
Tập III
Tạ Duy Anh (1959-20  ) .....…………………….  501
Tập V
Tạ Ký (1928-1979)   ……………...…....…..…..  438
Tập IV
Tạ Quang Khôi (1929-   )  ……..….………....…  288
Tập V
Tạ Tỵ (1921-2004)  …………….……….….……  45
Tập III
Tam Ích  (1915-1972)  ..………………….....…....  77
Tập I
Tam Lang (1900-1986)  …………….……...…..  417
Tập I
Tân Dân Tử (1875-1955)  ………………….…..  190
Tập I
Tân Dân Tử (1875-1955) ………….……...……  235
BC&NVQNTSK
Tân Dân Tử (1875-1955) …………………...…..  428
VHMN 1623-1954
Tần Hoài Dạ Vũ (1946-   )  ………….…...….…  445
Tập IV
TchyA (1908-1969)  …………..……….………  425
Tập I
Tế Hanh (1921-2009)  ……...……………….….  24 
Tập IV
Thạch Quỳ (1941-20  ) ………………….....……  35
Tập IV
Thạch Trung Giả ( ?  -  ? )  .………...………….  562
Tập VI
Thái Bạch (1925-2000)  ………………..….......  450
Tập VI
Thái Ngọc San (1947- 2005)  ………….………..  74
Tập VI
Thái Thăng Long (1950-20  ) ………………......  503
Tập IV
Thái Thủy (1937-2011)  ………..…………...…  251
Tập V
Thái Tú Hạp (1940-   )  …………….….....……  347
Tập VI
Thái Tuấn (1918-2007)  ……….....………...….  450
Tập II
Thái Văn Kiểm  (1922-   )  ….…………………..  86
Tập II
Thẩm Thệ Hà  (1923-2009)…………….………  148
Tập I
Thanh Châu (1912-2007)  ……………………..  251
Tập I
Thanh Nam (1931-1985)  …………....………...  234
Tập II
Thanh Nam (1931-1985) ………………....……  119
Tập II
Thanh Nguyên (1959-20  ) …………....……….  539
Tập V
Thanh Nhung (1941-   )  ………...………..……  225
Tập V
Thanh Tâm Tuyền  (1936-2006)  …..….....……. 522
Tập II
Thanh Tâm Tuyền (1936-2006) …....…………..  617
Tập II
Thanh Thảo (1946-20  ) ……….....…………….  283
Tập IV
Thanh Tịnh (1911-1988)  ………………………. 123
Tập I
Thành Tôn (1943-   )  ……………..…..…...…..  453
Tập IV
Thảo Phương (1949-2008) …....……………….  155
Tập V
Thao Thao (1909-1994)  ……………………...  198
Tập III
Thảo Trường (1936-2010 )  …..………….……  152
Tập III
Thê Húc  (1913- ? )  …..………...…..……... …  101   
Tập I
Thế Lữ (1907-1989)  …………………………...  81
Tập I
Thế Nguyên (1942-1989)  ….……………..…….  23
Tập VII
Thế Phong (1932-   )  ……………....………….  153 
Tập II
Thế Uyên (1935-2013)  …….…….……………  357
Tập VII
Thế Uyên (1942-2013) ….....…………………..  545
Tập II
Thế Viên (1936-1993)  ………..………..……...  534
Tập V
Thế Vũ (1948-2004)  ………...............……...…..  91
Tập VII
Thép Mới (1925-1991)  …………………….….  588
Tập I
Thích Chơn Thiện (1942-   )  ………………...….  724
Tập VI
Thích Đức Nhuận (1924-2002)  …………...……  257
Tập VI
Thích Huyền Vi (1926-2005)  ………........……..  662
Tập VI
Thích Mãn Giác (1929-2006) …………..…..…..  489
Tập VI
Thích Minh Châu (1918-2012)  ……….......……  472
Tập VI
Thích Nhất Hạnh (1926-     )  ………..…………  277
Tập VI
Thích nữ Trí Hải (1938-2003)  ……..…..………  655
Tập VI
Thích Quảng Độ (1928-   )  ………..……....…...  616
Tập VI
Thích Trí Thủ (1909-1984)  …...………...……...  711
Tập VI
Thích Trí Tịnh (1917-   ) ………......…………....  603
Tập VI
Thiện Chiếu (1898-1974)  ……………………….  97
Tập V
Thiên Giang  (1919-1985)  …..….….………....…  98
Tập I
Thiếu Sơn (1907-1977) ………………………....  535
VHMN 1623-1954
Thiếu Sơn (1907-1978)  …….……………    .…  103
Tập I
Thiếu Sơn (1907-1978) …….…………………..  543 
BC&NVQNTSK
Thu Bồn (1935-2003)  …….…………………...  638
Tập V
Thu Nguyệt (1963-20  ) ......…………………….  617
Tập V
Thu Nhi (1932-   )  …………………….....….…  217
Tập V
Thuần Phong (1910-1985)  …………………..…  196
Tập I
Thuần Phong Ngô Văn Phát (1910-1083) ……....  546
VHMN 1623-1954
Thúc Hà (1934-1994)  ……………………..……  671
Tập III
Thượng Tân Thị (1878-1966) ……………….......  193
BC&NVQNTSK
Thượng Tân Thị ……...…………………….....…  166
Tập I
Thường Tiên (1883-1969 )  ……………........…..  143
Tập V
Thụy An (1916-1989)  ……...………….……….  267
Tập III
Thụy Khuê (1944-20  ) ……………….....……..  433
Tập VII
Tiến Đạt (1975-20  ) ……………………......….  247
Tập VI
Tiêu Dao Bảo Cự (1945-   )  …………….…….   328
Tập VII
Tiêu Dao Bảo Cự (1945-20  ) ………......……..  711
Tập I
Tiểu Tử (1930-20  ) ……………….........………..  9
Tập III
Tô Hải (1927-20  ) ………………………......…  666
Tập I
Tô Hoài (1920-    )  ………....………………….  356
Tập IV
Tô Hoài (1920-20  )  ………..…………….....….  45
Tập I
Tố Hữu (1920-2002)  …………………….……..  73
Tập IV
Tô Kiều Ngân  (1926-   )  ………..…….…....…..  60
Tập II
Tô Nguyệt Đình  (1920-1988)  ..……….……...... 273
Tập I
Tô Thùy Yên (1938-   )  …………..…….…...…  547
Tập II
Tô Thùy Yên (1938-20  ) …………………...…  641
Tập II
Tô Vũ (1923-    )  ……………………………...  495
Tập III
Toan Ánh (1916-2009)  ………….………….…  281
Tập II
Tôn Nữ Hỷ Khương (1937-   )  ………….……..  190
Tập V
Tôn Nữ Thu Thủy (1953-20  ) …………...…….  313
Tập V
Tôn Thất Lập (1942-   )  ……………………….  401
Tập VII
Tôn Thọ Tường (1825-1877)  ………………….  217
VHMN 1623-1954
Trà Vigia (1957-20  ) …………………...……..  275
Tập VII
Trầm Hương (1963-20  ) ……………...……….  593
Tập V
Trần Bạch Đằng (1926-2007) …….....……..……  56
Tập I
Trần Chánh Chiếu (1867-1919) ……………...….  407
VHMN 1623-1954
Trần Chánh Chiếu (1868-1919) ...……..……….  207
BC&NVQNTSK
Trần Dạ Từ (1940-   )  ………….….….…...…..  291
Tập III
Trần Dạ Từ (1940-20  ) .....…………………….  559
Tập II
Trần Dần (1926-1997)  …………………….......  452
Tập I
Trần Dần (1926-1997)  ………………………...  131   
Tập III
Trần Đăng Khoa (1958-    )  ……………………  473
Tập V
Trần Đăng Khoa (1958-20  ) …………......…….  218
Tập I
Trần Đình Hượu (1927-1995)  ………………….  290
Tập V
Trần Đình Sử (1940-20  ) …………......………..  547
Tập VII
Trần Độ (1923-2003) …………………….....…  546
Tập I
Trần Đức Thảo (1917-1993)  …………………..  315
Tập III
Trần Đức Tiến (1953-20  ) ……………....…….  299
Tập V
Trần Duy (1920-   )  ……………………………..  72
Tập III
Trần Dzạ Lữ (1949-   )  ………………………....  95
Tập VI
Trần Hoài Thư (1942-   )  ……………….....…..  466
Tập IV
Trần Hoài Thư (1942-20  ) …………....……….  425
Tập II
Trần Hữu Dũng (1956-20  ) …………....………  411
Tập V
Trần Hữu Lục (1944-20  ) …………....….…….  575
Tập VII
Trần Hữu Thung (1923-1999)  ………………...   259
Tập V
Trần Huy Liệu (1901-1969)  …………………..   595
Tập I
Trần Huyền Trân (1913-1989)  ………………..   291
Tập I
Trần Khải Thanh Thủy (1958-20  ) .....………….  726
Tập I
Trần Kim Thạch (1937-2009 )  ….…………..…  475
Tập IV
Trần Lê Nguyễn (1924-1999)  ……………….….  36
Tập III
Trần Lê Sơn Ý (1976-20  ) ………………....….  339
Tập VI
Trần Lê Văn (1920-    )  …………………..…….  434
Tập III
Trần Mạnh Hảo (1947-20  ) …………....………  317
Tập IV
Trần Minh Huy (1979-20  ) ………....………….  589
Tập III
Trần Mộng Tú (1943-20  ) ……....………………  51
Tập III
Trần Nhã Thụy (1973-20  ) …....……………….  143
Tập VI
Trần Nhương (1942-20  ) …....…………………  123
Tập IV
Trần Phá Nhạc(1950-   )  …………………….....  322
Tập VII
Trần Phong Giao (1932-2005)  …………….......…  29
Tập VI
Trần Phong Sắc (1873-1928) …………….......…  185
BC&NVQNTSK
Trần Phong Sắt (1873-1928) ………………….....  389
VHMN 1623-1954
Trần Quang Long (1941-1969)  ……….….....…  525
Tập V
Trần Quốc Toàn (1949-20  ) …………..….....…  167
Tập V
Trần Tấn Quốc  (1914-1987)  …….…….…..…  222
Tập I
Trần Thái Đỉnh (1922-2005)  …………….....…..  480
Tập IV
Trần Thanh Giao (1932-    )  …………….……...  619
Tập V
Trần Thanh Hà (1971-20  ) …………....……….  671
Tập V
Trần Thanh Hiệp (1927-  )  …………..…………  562
Tập II
Trần Thị Hồng Hạnh (1978-20  ) …....………….  429
Tập VI
Trần Thị NgH (1948-   )  ……………..………..  479
Tập VII
Trần Thị NgH. (1948-20  ) ……....…………….  725
Tập II
Trần Thiện Đạo (1933-   )   ……..…….......…….  50
Tập VI
Trần Thuật Ngữ (1946-   )  ……………..…….....  72
Tập VII
Trần Thùy Mai (1954-20  ) …....……………….  651
Tập IV
Trần Triệu Luật (1944-1969)  ………….…...…  544
Tập V
Trần Trọng San (1930-1998)  ………….…….…  240
Tập VII
Trần Trung Đạo (1955-20  ) ………………....…  253
Tập III
Trần Trung Lương (1935-  )  …………….....…..  488
Tập IV
Trần Trung Sáng (1954-   )  ………………...…..  500
Tập IV
Trần Tử Văn (1957-20  ) ………………....……  719
Tập IV
Trần Tuấn Kiệt (1939-   )  ……….…….…...….   156
Tập V
Trần Văn Cẩn (1910-1990)  ………….………...  512
Tập I
Trần Văn Giáp (1902-1973)  ………………….   105
Tập V
Trần Văn Giàu (1911-2010)   ……….………….  123
Tập V
Trần Văn Hiến Minh (1918-2003)  …..………......  42
Tập III
Trần Văn Hương (1902-1982)  ……..…………..  509
Tập VII
Trần Văn Khê (1921-   )  ………….……………  453
Tập III
Trần Văn Nam (1939-   )  ……….……….………  58
Tập VI
Trần Văn Thưởng (1974-20  ) .....……………….  223
Tập VI
Trần Văn Toàn (1931-   )  …………………....…..  16
Tập V
Trần Văn Tuyên (1913-1976)  …………...…..…  158
Tập VII
Trần Vàng Sao (1941-20  ) ………………....…..  45
Tập IV
Trần Xuân Kiêm (1943-   )  ……….…….…...…  301
Tập V
Trang Hạ (1975-20  ) ………………....……….  271
Tập VI
Trang Thế Hy (1924-  )  ………....….………….  521
Tập III
Triều Ân (1931-20  ) ……………....……………  69
Tập VII
Triệu Bôn (1938-2003)  ………….…………….  397
Tập V
Triệu Lam Châu (1952-20  ) ……...……………  187
Tập VII
Trịnh Công Sơn (1941-1977) ….....….........……  683
Tập V
Trịnh Hoài Đức (1765-1825)  ……………….....  136
VHMN 1623-1954
Trọng Lang  (1905-1986) ………..…...….....…..  474 
Tập I
Trọng Nguyên (1937-1981)  …….………...……..  84
Tập II
Trụ Vũ (1931-   )  ………………………..……..  303
Tập VI
Trúc Hà (1909- ? ) ……………………………..  533
BC&NVQNTSK
Trúc Khanh  ……………………....…....…….....  573
Tập I
Trúc Thiên (1920-1971)  …………..……..…..…  551
Tập VI
Trùng Dương  (1944-   )  ……………..….....…..  519
Tập IV
Trùng Dương (1944-20  ) ………………....……  277
Tập II
Trung Trung Đỉnh (1949-20  ) ………....……….  439
Tập IV
Trương Bảo Sơn (1916-2010)  ……....……...….  104
Tập V
Trương Bảo Sơn (1916-2010) …....…………….  375
Tập II
Trường Chinh (1907-1980)  …………………..….  61
Tập IV
Trương Chính (1916-2004)  ………………..……  565
Tập I
Trương Duy Toản (1885-1957) …………...……  411
BC&NVQNTSK
Trương Duy Toản (1885-1957) …………………  410
VHMN 1623-1954
Trương Gia Hòa (1975-20  ) ……....……………  259
Tập VI
Trương Minh Ký (1855-1900) ……………..……  322
VHMN 1623-1954
Trương Minh Ký (1855-1900) …………….....….   47
BC&NVQNTSK
Trương Nam Hương (1963-20  ) ………....…….  583
Tập V
Trương Tửu (1913-1999)  …………….………..  258
Tập III
Trương Văn Chình (1908-1983)  …......….……...  566
Tập I
Trương Vĩnh Ký (1837-1898) …………..………  302
VHMN 1623-1954
Trương Vĩnh Ký (1837-1898) ………….….....….  23
BC&NVQNTSK
Từ Bích Hoàng (1922-2010)  …………………..  433
Tập IV
Từ Hoài Tấn (1950-   )  …………..….……..….  163
Tập VII
Từ Kế Tường (1946-20  ) ………………....……  95
Tập V
Tú Kếu (1937-2004)  …………..……..……….   46
Tập VI
Tú Mỡ (1900-1976)  ………..…………………..  69
Tập I
Từ Ngọc (1906-2003)  ………………………...  279
Tập I
Từ Nữ Triệu Vương (1980-20  ) …………….....  553
Tập VI
Tử Phác (1923-1982)  …..…..…………………  484
Tập III
Từ Trẩm Lệ (1925-1998 )  …..…...….…..……  141
Tập V
Tuệ Mai (1928-1983)  ……..……….…………  212
Tập V
Tuệ Nguyên (1982-20  ) …………………...….  381
Tập VII
Tuệ Sỹ (1943-   )  ………..…………....………  509
Tập VI
Tường Hùng (1931-   )  ………….……………..  92
Tập V
Tường Linh (1930-   )  ……......…………...…..  537
Tập IV
Tưởng Năng Tiến (1952-20  ) …………....…….  243
Tập III
Tương Phố (1896-1973)  …......................... ….  145
Tập V
Túy Hồng (1938-   )  …………………......……  550
Tập IV
Túy Hồng (1938-20  ) ………………....……….  221
Tập II
Ưng Bình Thúc Giạ Thị (1877-1961)  ….....….….  245
Tập I
Uyên Hà (1946-   )  ………………..……….…..  399
Tập VI
Uyên Thao (1933-   ) ………………….…….....  399
Tập V
Văn Cao (1923-1995)  ………………………...  104
Tập III
Vân Đài (1903-1964)  ………………………….  461
Tập I
Văn Lê (1949-20  ) ………………….……...….  377
Tập IV
Văn Phác (1926-2012)  ……................................  32
Tập IV
Văn Quang (1933-   )  ……………….….....…...  574
Tập IV
Văn Tân (1913-1988)  ………………………….  152
Tập V
Vi Hồng (1936-1997) …………..…………....…..  81
Tập VII
Vi Huyền Đắc  (1899-1976)  …..….…..…….....  413
Tập I
Vi Thùy Linh (1980-20  ) ……………..…….….  357
Tập VII
Viên Hoành (1900-1957) ………….…...…...….  243
BC&NVQNTSK
Viên Linh (1938-  )  …………………........…….  362
Tập III
Viên Linh (1938-20  ) ………………..….…..….  205
Tập II
Viễn Phương (1928-2005)  …………..……..….  502
Tập III
Việt Tha (1906-1969)  ……………..….…..…...  288
Tập I
Vĩnh Hảo (1958-20  ) ………………….....…….  281
Tập III
Vĩnh Lộc (1928-   )  ……………...….….……….  97
Tập III
Vĩnh Mai (1918-1981)  ……………………..….  373
Tập III
Vita (1910-1956)  ……………….....…..….…...  215
Tập I
Võ Hòa Khanh  ………………......…..…..…….  165
Tập I
Võ Hồng (1921-   )  ………...….…...…………..  587
Tập IV
Võ Hồng Cương ( ?  -  ? )  …………………….  178     
Tập IV
Võ Huy Tâm (1926-1996)  …………….…….....  486
Tập IV
Võ Mạnh Hảo (1981-20  ) ……………..…....….  619
Tập VI
Võ Phi Hùng (1948-20  ) ……………….....……  151
Tập V
Võ Phiến (1925-2015)  ……………...………….  183
Tập III
Võ Phiến (1925-2015) ……………..………....….  43
Tập II
Võ Quảng (1920-2007)  ………………………..  520
Tập V
Võ Quang Yến (1929-   )  …………….………..  595
Tập IV
Võ Quê (1948-   )  ……………….…………….   427
Tập VII
Võ Tấn Khanh (1942-   )  ….….…………..……  357
Tập VI
Võ Thị Hảo (1956-20  ) …………....…………..  379
Tập V
Võ Thị Xuân Hà (1959-20  ) ………....…...……  511
Tập V
Võ Thu Hương (1983-20  ) …………….....……  649
Tập VI
Võ Thu Tịnh (1920-2010)  ………….…....…….  553
Tập III
Võ Trần Nhã (1931-2002)  ……………………..  604
Tập V
Võ Trường Toản ( ? - 1792)  ……..……….…...  108
VHMN 1623-1954
Vô Ưu (1951-   )  ……………………...….……  602
Tập IV
Vũ Anh Khanh  (1918-1956) ………….….……  153
Tập I
Vũ Bằng (1913-1984)  ……………………..…..  420
Tập I
Vũ Cao (1922-2007)  ……….............................   428
Tập IV
Vũ Đình Giang (1976-20  ) ………………......…  329
Tập VI
Vũ Đình Hòe (1912-2011)  ……………………..  407
Tập I
Vũ Đình Long (1896-1960)  …………………….  213
Tập I
Vũ Đình Lưu (1914-1980)  ………………...…...  622
Tập IV
Vũ Đức Phúc (1921-    )  ……………………….  399
Tập IV
Vũ Đức Sao Biển (1948-20  ) …………….....…  359
Tập IV
Vũ Hạnh (1926-   )  .……………………….…...  381
Tập V
Vũ Hạnh (1926-20  ) ………………….....…….  245
Tập I
Vũ Hoàng Chương (1916-1976)  …………....…  499
Tập I
Vũ Hữu Định (1942-1981)  ….......................….  205
Tập VI
Vũ Khắc Khoan (1917-1986)  .…………….…..  100
Tập II
Vũ Khắc Khoan (1917-1986) …………….....…..  9
Tập II
Vũ Khiêu (1916-    )  …………………………...  200
Tập V
Vũ Ký (1920-2008)  ……………………………  628
Tập IV
Vũ Ngọc Phan (1902-1987)  …………………...  273
Tập I
Vũ Sắc (1925-2012)  …………………………..  546
Tập III
Vũ Thư Hiên (1933-20  ) ………………....……  586
Tập I
Vũ Tú Nam (1929-    )  …………………………  603
Tập I
Vũ Văn Mẫu (1914-1998)  …………………......  598
Tập VI
Vương Hồng Sển  (1902-1996)  …………....…..  431
Tập III
Vương Hồng Sển (1902-1996)  ………....……..  285
Tập I
Vương Tân (1930-   )  ………………….………  116
Tập III
Vương Trí Nhàn (1942-20  ) …………….....…..  565
Tập VII
Xuân Diệu (1916-1985)  ………………………..  307
Tập IV
Xuân Miễn (1922-    )  ………………………….  255
Tập V
Xuân Quỳnh (1942-1988)  ……………………..  436
Tập V
Xuân Sách (1932-2008)  …..…. ……………….  639
Tập III
Xuân Tâm (1930-2012)   ……………………….  598
Tập V
Xuân Thao (1944-   )  …………………………..  407
Tập VI
Xuân Thiêm (1926-    )  …………………………  540
Tập IV
Xuân Thiều (1930-2007)  ……………………….  318
Tập V
Xuân Thủy (1912-1985)  ………………………..  147
Tập V
Xuân Vũ (1930-2004)  …………..…….......……  555
Tập VII
Xuân Vũ (1930-2004) ………………….…....…  183
Tập II
Y Ban (1961-20  ) ………....………….……….  573
Tập V
Y Điêng (1928-20  ) ………....……….…………  65
Tập VII
Ý Nhi (1944-20  ) ……………....…….………..  225
Tập IV
Y Phương (1948-20  ) …………...….…………  161
Tập VII
Y Uyên (1943-1969) ………….….……...……..  645
Tập IV
Y Việt Sa (1990-20  ) ……………....………….  403
Tập VII
Yến Lan (1916-1998)  ………………………….  280
Tập III
Yên Thao (1927-    )  …………………………...  307
Tập V

( * ) Màu xanh dương thuộc bộ sách VĂN HỌC MIỀN NAM 1954-1975

(**) Màu đỏ thuộc bộ sách VĂN HỌC VIỆT NAM CẬN VÀ HIỆN ĐẠI

(***) Màu xanh lá cây thuộc bộ sách HAI MƯƠI NĂM VĂN HỌC MIỀN BẮC 1954-1975

     Link các tập sách:
No comments:

Post a Comment