Pages

Saturday, October 3, 2015

Nhớ mẹ chaNhà ta có đàn dê,
Con tung tăng hằng ngày
Ngoài cánh đồng cỏ úa
Đôi khi có đàn bò
Gặm từng nhúm cỏ xanh
Trên lưng bò chim đậu
Chẳng có chú mục đồng.

Ngày lại qua ngày,
Con trông nom đàn dê
Người ta bảo tích xưa
Có ông quan Tô Vũ
Trông đàn dê Hung Nô
Truyền khi dê đực đẻ
Sẽ tha cho về Hán.

Người ta bảo với con
Dựa theo chuyện tích xưa:
"Chú mầy ráng chăn dê
Khi nào dê đực đẻ
Sẽ được xuống tỉnh học
Kiếm chút chữ với người."

Năm con lên mười ba
Thọ tang cha vài tháng
Má cho con theo chú
“Học biết thêm chữ nghĩa
Sống biết đạo làm người.”

Ngày một lớn một xa
Từ làng con ra tỉnh
Từ tỉnh lên Sài thành
Theo vận nước nổi trôi
Con làm người lưu vong.


“Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.”
Nhớ cha, thương má thương thương nhớ
Đồng ruộng ngày nay thiếu vắng bò
Chỉ có đàn cò bay thẳng cánh
Chiều về tổ ấm đậu qua đêm.

Louisville 3-10-2015

No comments:

Post a Comment